Český rozhlas

KODEX ČESKÉHO ROZHLASU

Česká televize

KODEX ČESKÉ TELEVIZE

Vzhledem k tomu, že když byly stanovovány etické kodexy pro práci ve veřejnoprávních médiích a schvalovány parlamentem, neboť jsou nedílnou součástí zákonného rámce, které veškeré fungování v rámci veřejné služby upravuje, ještě nebyly sociální sítě, nemohlo být pamatováno na tento aspekt novinářské práce. I proto v říjnu 2019 vydala česká televize, a to přímo ředitel divize Zpravodajství a Sport Zdeněk Šámal, tento ´interní pokyn´, podle nějž by se redaktoři a moderátoři Zpravodajství ČT měli řídit dodnes:

Desatero pro práci novinářů České televize na sociálních sítích

V souladu se svobodou projevu, v zájmu zachování nestrannosti a důvěry ve vysílání televize veřejné služby stanovím Desatero pro práci novinářů České televize na sociálních sítích.

Článek 1

Využívání všech typů médií je jednou z podmínek pro kvalitní výkon novinářské profese. V tomto kontextu Česká televize chápe i sociální média jako důležitý prostředek pro získávání informací, komunikaci s veřejností, ale také pro sběr postojů, názorů nebo hledání respondentů. Podporuje proto aktivní přístup redaktorů k sociálním platformám, a to zejména Twitteru, Facebooku a Instagramu.

Česká televize respektuje ústavně zaručené politické právo na svobodu projevu, z hlediska zachování nestrannosti a důvěry v její vysílání je nicméně nutné dodržovat při aktivitách na veřejných sítích specifická pravidla:

  1. Veškeré aktivity novinářů České televize na sociálních médiích jsou vždy veřejnými projevy. Platí pro ně proto pravidla týkající se veřejného projevu zaměstnanců České televize vyplývající z Kodexu České televize a dalších předpisů. Cokoli, co publikujeme, lajkujeme nebo sdílíme na sociálních sítích, nesmí ohrozit důvěru v naši vlastní nestrannost, ani v objektivitu, nezávislost a vyváženost vysílání České televize.
  2. Máme na paměti, že pro veřejnost je obtížné rozlišit osobní postoje novináře prezentované na veřejné síti od oficiálního vyjádření téže osoby ve vysílání.
  3. Cokoli, co publikujeme, včetně fotografií, nesmí ohrozit důstojnost novináře ani dobrou pověst České televize.
  4. V diskusích reagujeme vždy s rozmyslem. Dodržujeme standardy, pravidla a zásady slušné komunikace, věcnost a úctu k faktům. Jsou nám cizí zbytečné spory nebo vulgární způsob diskuse.
  5. Ručíme svou osobní pověstí za to, že informace námi zveřejněná je ověřená a že splňuje základní formální parametry, které bychom uplatnili i v naší novinářské práci. Při zacházení s cizími texty na sítích dodržujeme autorský zákon a pravidla pro práci se zdroji platná ve zpravodajství a publicistice České televize.
  6. Informace, které získáme při práci, nesmíme zveřejnit na sítích dříve, než jsou publikovány ve vysílání nebo na webu České televize.
  7. Jsme obezřetní při používání vtipu, ironie, sarkasmu nebo nadsázky. V psané komunikaci nemáme k dispozici řadu výrazových prostředků, a naše vyjádření tak nemusí být správně pochopena.
  8. Na sítích nediskutujeme interní agendu České televize a nezneužíváme informace, které jsme získali při výkonu povolání v České televizi, a informace, které nejsou určené pro zveřejnění.
  9. Zdržíme se čehokoli, co by mohlo být vykládáno jako podpora stanovisek politických stran a hnutí nebo obchodních zájmů firem a produktů či celebrit a podobně.
  10. Snažíme se kultivovaně používat mateřský jazyk.

Článek 2

Pokud vyvstanou pochybnosti ohledně naplňování některého z bodů desatera uvedenému v článku 1, je třeba se obrátit na přímého nadřízeného vedoucího zaměstnance, případně na ředitele divize Zpravodajství a sport.

Zdeněk Šámal, ředitel divize Zpravodajství a sport

(Nová směrnice ČT, která není součástí Kodexu ČT byla převzata ze stránek médií, které ji 31.10.2019 uveřejnili, například: https://www.mediar.cz/redaktori-ct-maji-na-sitich-dbat-na-nove-desatero/ Směrnice pronikla do médií neoficiálně, jde o interní korespondenci zveřejněnou, Česká televize však její zveřejnění nepopírá.)