Výborným zdrojem informací, a to především z oblasti propojení subjektů a osob a toku veřejných peněz je veřejný registr smluv. Zde musejí veřejné subjekty státní správy, samosprávy (obce s rozšířenou působností) a veškerých organiazací jimi zřizovaných nebo s většinovou majetkovou účastí, které fungují na bázi veřejných financí (rozpočtové, příspěvkové organizace) zde musejí od 1. července 2017 registrovat smlouvy se třetími osobami (většinou týkajících se veřejných zakázek).

 

VEŘEJNÝ REGISTR SMLUV

(provozovaný ministerstvem vnitra, prvotní zdroj)

https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani

Více o tom, které subjekty zde jsou a musí být evidovány a další užitečné informace:

https://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D#:~:text=Od%20kdy%20mus%C3%AD%20b%C3%BDt%20smlouvy,uve%C5%99ejn%C4%9Bny%2C%20spole%C4%8Dn%C4%9B%20s%20jejich%20metadaty.

 

HLÍDAČ STÁTU

(soukromý neziskový subjekt, provozující registr smluv, stejný jako veřejný registr, ale vyhledávají aktivně kauzy a sledují exponované osoby, a to dle svého uvážení)

https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/05007780